10 augustus 2016 in Actueel

Questionnaire – Fair Trials International

Geachte collega’s en confreres,

Fair Trials International (https://www.fairtrials.org) heeft mij benaderd om – als lid van een speciaal hiervoor in het leven geroepen werkgroep met daarin afgezanten van alle EU-lidstaten – informatie te verstrekken over de vraag hoe in de Nederlandse rechtspraak wordt omgegaan met schendingen van de procedurele rechten van verdachten zoals die volgen uit de richtlijnen die zijn aangenomen als gevolg van het zogenaamde Stockholm Program (de “Swedish Procedural Rights Roadmap“). Dit betreft: 1) het recht op informatie (2012/13/EU) 2) het recht op vertaling (2010/64/EU) 3) het recht op toegang tot een advocaat (2013/48/EU) en 4) het recht om te zwijgen c.q. de onschuldpresumptie (2016/343/EU). In het bijzonder wil Fair Trials informatie over de vraag of en zo ja welke rechtsgevolgen (/remedies) worden verbonden aan dergelijke schendingen en vervolgens de vraag of deze rechtsgevolgen effectief zijn. Voor de nadere specificering van de vragen verwijs ik naar de hiertoe opgestelde en verstrekte vragenlijst (bijlage).

Voor het beantwoorden van deze vragen, in het bijzonder welke rechtsgevolgen door de Nederlandse rechter worden verbonden aan schendingen van voornoemde rechten, is het voor mij van groot belang een zo breed mogelijk beeld te krijgen van de Nederlandse rechtspraak, waarbij ik me niet wil beperken tot gepubliceerde zaken. Ik sluit niet uit dat u, leden van de NVSA, zaken aan de hand heeft gehad waar deze problematiek speelde en die niet zijn gepubliceerd. Het gaat mij daarbij dus niet alleen om zaken waarbij een beroep op een schending van een van de genoemde rechten is aangenomen en heeft geleid tot bijvoorbeeld bewijsuitsluiting, maar juist ook zaken waar een beroep op een schending is afgewezen of waarin aan een aangenomen schending geen rechtsgevolgen zijn verbonden. 

Mocht u mij in deze kwestie kunnen helpen, dan wil ik u vragen om mij uiterlijk 29 augustus a.s. van deze uitspraken/arresten in kennis te stellen. Mocht u naar aanleiding van de vragenlijst andere relevante opmerkingen of toevoegingen hebben, dan hoor ik dat uiteraard ook graag!

Mijn dank is zeer groot.

Met vriendelijke groet,
Gwen Jansen

T: +31 (0)6 51 25 35 50
F: +31 (0)20 524 82 88
Herengracht 124-128
1015 BT AMSTERDAM

gwen@jansenadvocatuur.nl

 

Questionnaire (PDF)