5 augustus 2016 in Actueel

NVSA Congres “Verdediging in het nieuwe Wetboek van Strafvordering”

Lange tijd leek het niet meer dan één van de vele ambitieuze plannen binnen het Ministerie van Veiligheid en Justitie: een nieuw Wetboek van Strafvordering. Inmiddels is echter duidelijk dat het gemoderniseerde Wetboek er echt gaat komen. De contouren van ons toekomstige strafprocesrecht tekenen zich steeds duidelijker af en doordringen ons van de realiteit. Er gaat veel, heel veel veranderen. En dat gaat sneller dan wij denken.

De eerste ministeriële discussienota’s en conceptvoorstellen zijn in de gelederen van de advocatuur niet zonder kritiek onthaald. Termen als efficiency en ketengedachte voeren daarin de boventoon, terwijl een structurele herbezinning op en emancipatie van de positie van de verdediging in het procesrecht achterwege blijven. Geheimhouding en verschoning staan onder druk. En dat het allemaal niet teveel mag kosten, dat spreekt voor zich. Aan punten van zorg dus geen gebrek.

Een positievere blik op de ontwikkelingen is echter ook mogelijk. Nieuwe ronde, nieuwe kansen en heilige huisjes bestaan niet als alles wordt heroverwogen. De totstandkoming van een nieuw Wetboek opent deuren voor debatten over (bijvoorbeeld) de gevolgen van overschrijding van de regels die in het nieuwe Wetboek worden gesteld. Wordt bewijsuitsluiting misschien toch weer een reële consequentie als de kersverse voorschriften in de praktijk met voeten worden getreden?

Lees verder in bijgaande folder.

Klik op onderstaande link om in te schrijven
http://intranet.iuscommune.eu/main.php?language=Nederlands&event=externe/2016/2016-12-09/congres