16 maart 2016 in Actueel

Algemene Ledenvergadering en themamiddag verplaatst naar 26 april a.s in Hotel Van der Valk te Breuk

Geachte leden van de NVSA,

Nu de geplande ALV op 12 april bleek samen te vallen met de ALV van de VSAN en de VCAS en wij hechten aan een grote opkomst is de Algemene Ledenvergadering van De Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten VERPLAATST NAAR 26 APRIL A.S. in Hotel Van der Valk te Breukelen

De ALV start om 13:30 uur.

De voorlopige agenda is als volgt:

1. Opening

2. Agenda    

3. Notulen ALV 10 november 2015

4. Mededelingen bestuur.

5. Financieel verslag 2015 en begroting 2016

5. Bestuursverkiezing 

    Aftredend en niet herkiesbaar Bart Nooitgedagt. 

    Het bestuur stelt voor Thijs Kelder, Jeroen Soeteman en Marnix van der Werf te benoemen als nieuwe bestuursleden.

    Eventuele tegenkandidaten, voorzien van tenminste 10 handtekeningen, worden verzocht zich uiterlijk voor 16 april 2016 schriftelijk of per email aan te melden bij de secretaris

6. Rondvraag

7. Sluiting

Het thema van deze middag is VERHOORBIJSTAND

 

Sprekers zijn Prof. Mr.Taru Spronken en Prof. Mr.Petra van Kampen.

14.30 – 15.30 uur  eerste deel lezing

15.30 – 15.45 uur  pauze.

15.45 -16.45 uur  tweede deel lezing

16.45 – 17.00 uur  pauze

17.00 – 18.00 uur  Discussie

Na afloop van de themamiddag bent u uiteraard weer van harte welkom op de borrel. Nu wij gezamenlijk optrekken tegen de plannen van onze minister van veiligheid zijn ook de leden van de NVJSA van hartel welkom op het inhoudelijk deel vanaf 14.30.  

Aanmelden geschiedt via: info@nvsa.nl   Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Aan het bijwonen van de themamiddag worden 3 opleidingspunten toegekend.

                       

Met vriendelijke groet,

Geertjan van Oosten

Secretaris NVSA