3 maart 2014 in Actueel

Algemene Ledenvergadering en discussiemiddag op 9 april 2014

Geachte leden van de NVSA, 

De Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten nodigt u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering en discussiemiddag op 9 april a.s. in Hotel Van der Valk te Breukelen. Eventuele tegenkandidaten voor het bestuur worden uitgenodigd dit tenminste 8 dagen voor 9 april schriftelijk kenbaar te maken (vide artikel 11 van de statuten).

De ALV start om 13:00 uur.

 1. Opening
 2. Agenda    
 3. Notulen ALV 19 december 2013
 4. Mededelingen bestuur
 5. Benoeming Mr. Gerard Spong als adviserend bestuurslid
 6. Financieel verslag 2013 en begroting 2014
 7. Bestuursverkiezing
  aftredend en herkiesbaar: B.T. Nooitgedagt (voorzitter), G.J. van Oosten (secretaris), R.J. Baumgardt (bestuurslid), P.T.C. van Kampen (bestuurslid)
  aftredend en niet herkiesbaar: E.Z. Perez (bestuurslid)
 8. Rondvraag
 9. Sluiting