12 april 2015 in Actueel

Algemene Ledenvergadering en discussiemiddag op 13 mei 2015

Geachte leden van de NVSA, 

De Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten nodigt u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering en discussiemiddag op 13 mei  a.s. in Hotel Van der Valk te Breukelen.

De ALV start om 13:00 uur.

  1. Opening
  2. Agenda    
  3. Notulen ALV 9 april 2014
  4. Mededelingen bestuur
  5. Financieel verslag 2014 en begroting 2015
  6. Bestuursverkiezing
    aftredend en herkiesbaar  G.Mooren, penningmeester
  7. Rondvraag
  8. Sluiting