Cursus

‘Let’s Talk About Sex’ De normering van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de nieuwe Wet Seksuele Misdrijven (6 februari 2024)

Terug naar het overzicht

In de loop van 2024 zal de Wet Seksuele Misdrijven in werking treden. De huidige Titel XIV, Tweede Boek, van het Wetboek van Strafrecht, zal volledig worden herzien. Doel van de wetswijziging is modernisering van de bestaande zedendelicten om zo slachtoffers beter te beschermen tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hiervoor wordt de structuur van de zedentitel aangepast, worden bestaande delicten gemoderniseerd zodat zij beter toepasbaar zijn in een sterk gedigitaliseerde samenleving en wordt de strafrechtelijke bescherming tegen seksueel geweld uitgebreid.

Een belangrijke uitbreiding van de bescherming van slachtoffers tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag is de overgang van het huidige ‘dwangmodel’ naar het ‘consentmodel’. Voor verkrachting en aanranding is straks niet langer nodig dat sprake is van dwang of van onvermijdbaarheid aan de kant van het slachtoffer. Strafbaar wordt het hebben van seks of het plegen van andere seksuele handelingen terwijl bij de ander de wil daartoe ontbreekt. Ook wordt de ondergrens voor strafbaar handelen verlaagd door de invoering van een aantal nieuwe schulddelicten (schuldverkrachting en schuldaanranding).

Tijdens de cursus zal worden stilgestaan bij het nieuwe criterium van ‘de ontbrekende wil’. Ook zal worden ingegaan op de nieuwe schulddelicten en de vraag in welke situaties er in de toekomst sprake zal zijn voor een onderzoeksplicht voor degene die seksueel contact met een ander initieert. Welke signalen zijn daarvoor van belang? Wanneer is iemand niet (langer) in staat tot vrije wilsvorming en hoe spelen de concrete feiten en omstandigheden van de specifieke situatie nog een rol nu het ‘ontucht-begrip’ vervalt en wordt vervangen door de neutrale term ‘seksuele handelingen’?

Daarnaast zal een aantal andere wijzigingen worden besproken, waaronder:

  • De nieuwe strafbaarstelling van sexchatting
  • Nieuwe strafbaarstelling van seksuele intimidatie

Dat de nieuwe zedenwet er komt is een feit. Maar wat de gevolgen van de aankomende wijzigingen zullen zijn voor de praktijk is lastiger te voorspellen. Algemeen wordt aangenomen dat het meer bij de tijd brengen van de bestaande strafbaarstellingen een goede zaak is. Maar is straks nog voldoende voorzienbaar welk handelen strafbaar is? En kunnen de verwachtingen wel worden waargemaakt, kijkend naar het (steun)bewijs dat ook straks nodig zal zijn voor een veroordeling? Ook bij deze onderwerpen zal tijdens de cursus worden stilgestaan. Dit alles om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de ingrijpende wijzigingen die in het nieuwe jaar op de gehele maatschappij – en dus ook op ons als strafrechtadvocatuur – af zullen komen. Let’s talk about seks dus!


Docenten
Ivonne Leenhouwers is strafrechtadvocaat gespecialiseerd in zedenzaken. Zij is partner bij Jebbink Soeteman advocaten in Amsterdam. Daarnaast is zij als buitenpromovenda verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen waar zij onderzoek doet naar de strafbaarstelling van seksueel contact binnen functionele afhankelijkheidsrelaties.

Tanja Pastoor is Advocaat-Generaal bij het Ressortsparket Arnhem-Leeuwarden. Zij heeft binnen het openbaar ministerie de landelijke zedenportefeuille en verzorgt bij de SSR mede de zedencursussen voor ZM en OM.

Aan de cursus zijn 3 PO punten toegekend.

De aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld dus adviseren we om je zo spoedig mogelijk op te geven voor deze cursus. Voor de prijs hoef je het uiteraard ook dit keer niet te laten (€ 149,= incl. diner). 

Halverwege de cursus wordt er een diner aangeboden in het aangrenzende restaurant. Alleen leden van de NVSA en NVJSA kunnen zich inschrijven voor deze cursus. 

Programma 
17:00 – 18:30 deel 1
18:30 – 19:30 diner
19:30 – 21:00 deel 2 (met evt. uitloop tot 21:15)

Wij kijken uit naar je komst!

Het bestuur van de NVSA is van mening dat de leden van de NVSA en de NVJSA het gros van de verplichte jaarlijkse opleidingspunten op een kwalitatief hoog en praktisch toepasbaar niveau tegen kostprijs moeten kunnen behalen. Om die reden is het NVSA Opleidingsinstituut opgericht (de afdeling opleiding van de NVSA). Het Bestuur van de NSVA lijkt het daarnaast een goed idee om het onderwijs in een vorm te gieten waarmee de cohesie binnen de vereniging en de informele kennisoverdracht gestimuleerd worden. Daarom is besloten om per ingang van 2013 toonaangevende docenten uit te nodigen een cursus te geven over actualiteiten in wetgeving en rechtspraak.