Cursus

Algemene Ledenvergadering en themalezing

Terug naar het overzicht
Bij gelegenheid van deze ALV wil het bestuur voorstellen tot wijziging van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement aan u voorleggen. 
De wijzigingen en toelichting daarop zijn u toegestuurd per mail.
 
Op de ALV moet er worden gestemd over deze wijzigingen. Op basis van de huidige Statuten is een quorum vereist van 2/3 van al onze leden. Indien dit quorum niet wordt gehaald op 5 april 2024, is er binnen 30 dagen een nieuwe ALV nodig. 
De datum voor deze tweede ALV hebben wij zekerheidshalve vastgesteld op woensdag 24 april a.s. te 15:00 uur, tevens bij Van der Valk Breukelen. Bij die gelegenheid volstaat een meerderheid van stemmen van de aanwezigen. 
 
Wij hopen u  te kunnen begroeten op 5 april 2024.  De ALV zal zoals gebruikelijk worden gevolgd door een lezing en een borrel. Zie het programma hieronder.
 
Deelname is gratis en exclusief voor NVSA leden.


Programma:
ALV 13:00 – 14:00 uur
Lezing 14:15 – 16:15 uur
Borrel  na afloop 
Punten:  Aan deelname aan de ALV is 1 PO punt toegekend en aan de lezing 2 PO punten.

***

Agenda ALV 5 april 2022 || 13:00 – 14:00 uur

I         Opening door de voorzitter
II        Agenda van de ALV 
III      Notulen ALV 3 oktober 2023 (in bijlage)
IV       Mededelingen bestuur en uiteenzetting relevante ontwikkelingen op strafrechtelijk gebied
V         Financiële verantwoording 2023 en begroting 2024 (hierover zal gestemd worden).
VI       Voorstel Statutenwijziging (hierover zal schriftelijk gestemd worden bij voldoen aan quorum)
VII      Voorstel wijzigingen Huishoudelijk Reglement
VIII    Herbenoeming bestuursleden mrs. N.W.A. Dekens en G.M. Mooren
IX       Rondvraag
X         Datum volgende ALV plus lezing: 24 april 2024 te 15.00 uur

***

Themalezing: ‘De WETS in de praktijk’ door Marina Beun en Leontien Kuijer || 14:15 – 16:15 uur

Marina Beun (officier van justitie bij de Centrale Autoriteit strafoverdrachten, onderdeel van het Internationaal Rechtshulp Centrum Noord-Holland) en Leontien Kuijer (medewerkster Buitenlandbalie Reclassering Nederland) vertellen over hun werkzaamheden ter uitvoering van de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties (WETS) . Verder zullen zij ook vertellen over Bureau Buitenland van Reclassering Nederland, waar de Buitenlandbalie onderdeel van uitmaakt. 

Marina Beun is verantwoordelijk voor de beoordeling van alle overdrachten van taakstraffen, toezichten – zowel VI als bijzondere voorwaarden -, schorsingsvoorwaarden en beschermingsbevelen voor slachtoffers. Haar afdeling is landelijk ook het aanspreekpunt voor de overdracht van taakstraffen en toezichten binnen het Koninkrijk.

Leontien Kuijer is regiocoördinator Azië en Australië – Oceanië, Verenigd Koninkrijk  voor de Buitenlandbalie en geeft voorlichting aan het OM, de reclassering en de rechtbank over de regels en mogelijkheden voor veroordeelden om hun straf (deels) in eigen land c.q. de Caribische onderdelen van het Koninkrijk te volbrengen.