16 mei 2024 in Algemeen

Eerste reactie NVSA op het nieuwe coalitieakkoord

De NVSA heeft kennis genomen van (de hoofdlijnen van) het nieuwe coalitie-akkoord. De eerste (korte) reactie van de NVSA daarop is als volgt: 

Strenger straffen is in veel gevallen niet de oplossing. Voorkomen van criminaliteit zou voorop moeten staan. Bijvoorbeeld door te investeren in de GGZ. Pak de problemen aan bij de kern en investeer in (eerstelijns) hulpverlening. Recidive wordt niet (alleen maar of vooral) voorkomen door meer of zwaarder te straffen. Mocht iemand schuldig blijken aan een strafbaar feit, dan zou vooral oog moeten bestaan voor het effectiever – en op maat – straffen ter voorkoming van strafbaar gedrag in de toekomst. Dit kan door veroordeelden te helpen om hun situatie die heeft geleid tot het feit te verbeteren, zeker in het geval van jeugdigen. Zij hebben recht op een tweede kans en een toekomst. De NVSA is ook van mening dat er meer moet worden geïnvesteerd in resocialisatie na een veroordeling. Jarenlange bezuinigingen in (bijvoorbeeld) het gevangeniswezen en hulpverlening hebben die resocialisatie geen goed gedaan. De NVSA wijst in dat verband ook op de gebleken nadelige gevolgen van kortdurende gevangenisstraffen.

De NVSA pleit voor een humaan strafrecht met als effect de gewenste veilige samenleving. 

De NVSA wenst tenslotte te benadrukken dat een ieder die met politie en/of justitie in aanraking komt onschuldig is totdat het tegendeel is gebleken. Daarom benadrukt de NVSA dat een ieder recht heeft op een eerlijk proces zoals is vastgelegd in diverse verdragen, waarbij ook Nederland partij is.