15 oktober 2018 in Actueel, Algemeen

Onderzoekscommissie brengt rapport uit over vermoedelijke misstanden bij NFI

Geachte heer Soeteman,

Op 9 oktober 2018 heeft de onafhankelijke commissie die onderzoek heeft gedaan naar de vermoedelijke misstanden in MIT-rapporten door het NFI een openbaar rapport uitgebracht. De minister van Justitie en Veiligheid heeft de Kamer op dezelfde datum een beleidsreactie toegestuurd. Ik voeg hieronder de linken van het rapport en de beleidsreactie ter informatie bij.

De Commissie heeft geen aanleiding om te veronderstellen dat sprake is van systematische fouten in het volgen van de procedure voor het schaduwen van rapporten. De commissie heeft in totaal 571 rapporten, die zijn opgemaakt in 222 zaken, onderzocht. Daarbij is de commissie tot de conclusie gekomen dat zes rapporten niet of onvoldoende zijn geschaduwd. Het NFI heeft parallel aan het onderzoek van de commissie vanuit eigen verantwoordelijkheid ook onderzoek gedaan en is daarbij tot dezelfde conclusie gekomen als de commissie. Het NFI heeft vervolgens besloten dat de komende maanden een NFI-deskundige en een externe deskundige die zes rapporten (aanvullend) gaat schaduwen.

Daarnaast heeft de commissie in 17 rapporten geconstateerd dat er wel is geschaduwd maar dat een paraaf van de schaduwende deskundige ontbreekt. Deze administratieve omissie zal zo spoedig mogelijk door het NFI worden hersteld. Om verwarring te voorkomen: de misstanden/omissies zijn geconstateerd in 23 rapporten, opgemaakt in 20 strafzaken. Een groot deel van deze zaken betreft afgesloten strafzaken, een klein aantal loopt nog, of betreft een zaak waarin destijds geen concrete verdachte in beeld is gekomen. Aangezien het OM voor waarheidsvinding staat en transparantie van belang is, heeft het College de betreffende officieren van justitie verzocht de verdediging in deze 20 zaken, dus ook de afgesloten strafzaken, te informeren. Nu in de 20 zaken is geconstateerd dat er een misstand/administratieve omissie heeft plaatsgevonden, komt het College tot het oordeel dat een bericht aan de verdediging op z’n plaats is.

In de brief van het College aan u van 2 augustus j.l. is aangegeven dat er een inventarisatie zou plaatsvinden van de MIT-rapporten in lopende en afgesloten strafzaken en welke rol de MIT-rapporten zouden hebben gespeeld. Voorts heeft de heer Van der Burg u tijdens het gesprek op 20 september j.l. aangegeven dat er rond de 60 lopende strafzaken waren geïnventariseerd. Die lijst was opgesteld door data-analisten van het PaG, op basis van door het NFI verstrekte gegevens. Dat overzicht had als doel de lopende strafzaken in kaart te brengen waarin een MIT-rapport een rol speelt of heeft gespeeld. Het is aan de zaaksofficier van justitie overgelaten om de verdediging nader te informeren omdat de zaaksofficier zelf het beste kan beslissen of een dergelijk bericht aangewezen is. Nu in de 20 afgesloten en lopende zaken is geconstateerd dat er een misstand/administratieve omissie heeft plaatsgevonden en de verdediging in die zaken wordt bericht, is nadere berichtgeving in de overige afgesloten en lopende zaken niet meer nodig.

Ik hoop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.

Bijlagen
TKResultatenonderzoekscommissieMIT.docx (106,72 KB)
TKBijlageOnderzoeksrapportcommissieNFIinzakeMIT.pdf (877,29 KB)