Cursus

Nieuwe NVSA cursus: 21 september 2017, hotel Van der Valk, Breukelen

Terug naar het overzicht

In de serie: Leerzaam, goedkoop, lekker en gezellig een nieuwe NVSA-actualiteitencursus.

 

Ontwikkelingen binnen de punitieve handhaving

Docent

Prof. mr. J.H. (Jan) Crijns

Prof. mr. J.H. (Jan) Crijns is hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Universiteit Leiden en raadsheer-plaatsvervanger (sector strafrecht) in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch. In zijn onderzoek richt hij zich met name op de grensgebieden van het strafrecht met het bestuursrecht en het civiele recht. Zo promoveerde hij in 2010 op het proefschrift De strafrechtelijke overeenkomst waarin de vraag centraal stond of en in hoeverre afspraken tussen het Openbaar Ministerie en verdachten en/of getuigen al dan niet als overeenkomst kunnen worden aangemerkt en of en in hoeverre dit betekent dat dergelijke afspraken (mede) door het civiele recht worden beheerst. Daarnaast heeft hij in het verleden veelvuldig gepubliceerd over (de opkomst van) de strafbeschikking en de verhouding van dit instrument tot de bestuurlijke boete.

Inhoudsindicatie

Het grensvlak tussen strafrecht en bestuursrecht is voortdurend in beweging. Met name op het gebied van de punitieve handhaving zijn er de nodige relevante ontwikkelingen. Zo heeft de Afdeling advisering van de Raad van State in juli 2015 een advies uitgebracht over rechtsbescherming bij het opleggen van bestuurlijke boetes waarin kritisch wordt gereflecteerd op de mate van rechtsbescherming binnen het punitieve bestuursrecht wanneer dit wordt vergeleken met de mate van rechtsbescherming binnen het strafrecht. Dit punt van zorg is ook in het recente verleden al herhaaldelijk geconstateerd (vgl. het onderzoek naar adequate rechtsbescherming bij grondrechtenbeperkend overheidsingrijpen in opdracht van de Raad voor de rechtspraak uit 2014 en de VAR-preadviezen over punitieve bestuursrechtelijke handhaving uit 2014). Tegelijkertijd kan aan de kant van het strafrecht worden geconstateerd dat de opkomst van de (bestuurlijke) strafbeschikking de nodige gevolgen heeft voor de mate van rechtsbescherming binnen het strafrecht. De verschillende rapporten van de procureur-generaal bij de Hoge Raad over de wijze waarop de strafbeschikking in de praktijk wordt toegepast, laten zien dat er op dit vlak nog duidelijk ruimte is voor verbetering. Voorts doen zich – met name in de jurisprudentie van het EHRM – de nodige interessante ontwikkelingen voor ten aanzien van het leerstuk van ne bis in idem in gevallen waarin strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving in het kader van een en hetzelfde feitencomplex worden gecombineerd.

Tijdens deze cursus zal een aantal van deze ontwikkelingen worden belicht. Ook is er ruimte voor discussie, bijvoorbeeld ten aanzien van de vraag of en in hoeverre het gerechtvaardigd is dat er verschil in rechtsbescherming bestaat tussen punitieve handhaving via het strafrecht dan wel het bestuursrecht.

Aanbevolen literatuur ter voorbereiding

Deze curus van ons opleidingsinstituut zal plaatsvinden op 21 september 2017 in motel Breukelen. Wij verwachten een erg grote opkomst, dus adviseren wij u om u zo spoedig mogelijk op te geven. Voor de prijs hoeft u het uiteraard nooit te laten (€195,= inclusief diner en borrel).

Wij kijken uit naar uw komst.


Programma 21 september 2017

17.00 – 18.30 uurEerste deel lezing
18.30 – 19.30 uurWalking dinner
19.30 – 21.00 uurTweede deel lezing
21.00 uurBorrel

Locatie

Van der Valk Breukelen (goed bereikbaar per auto en trein, makkelijk parkeren).

Inschrijven

Alleen leden van de NVSA en de NVJSA kunnen inschrijven voor deze cursus. 

Het bestuur van de NVSA is van mening dat de leden van de NVSA het gros van de verplichte jaarlijkse opleidingspuntenop een kwalitatief hoog en praktisch toepasbaar niveau tegen kostprijs moeten kunnen behalen. Om die reden is recent is het NVSA Opleidingsinstituut opgericht (de afdeling opleiding van de NVSA). Het Bestuur van de NSVA lijkt het daarnaast een goed idee om het onderwijs in een vorm te gieten waarmee decohesie binnen de vereniging en de informele kennisoverdracht gestimuleerd worden. Daarom is besloten om per ingang van 2013 toonaangevende docenten uit te nodigen een cursus te geven over actualiteiten in wetgeving en rechtspraak. Halverwege de cursus wordt een lopend diner geserveerd en na afloop een borrel.